Utwórz fakturę

TOMSTAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.09.2016
Basic information
Nazwa firmy TOMSTAV
PIN 35731222
TIN 2020228914
Numer VAT SK2020228914
Data utworzenia 29 październik 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TOMSTAV
Grösslingova 45
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 127 440 €
Zysk -297 251 €
Kapitał 6 991 293 €
Kapitał własny 1 830 140 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0910976318, 0220923214
Date of updating data: 09.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,832,398
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,850,989
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,850,989
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,372,090
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 202,248
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 90,371
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 186,280
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,973,403
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 469,168
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 52,164
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 11,700
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 405,304
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 324,640
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 138,076
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 138,076
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 186,564
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,760,567
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 402,934
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 402,934
2. Wartość netto kontraktu (316A) 1,771,472
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 586,118
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 35
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 419,028
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,257
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 410,771
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,006
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,818
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 5,188
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,832,398
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,217,620
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 4,995,850
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 4,995,850
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,775,260
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 133,306
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 133,306
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,389,545
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 56,206
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,445,751
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -297,251
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,614,767
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 283,088
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 246,376
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 475A, 476A) 246,376
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,888
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 10,876
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 16,948
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,297,020
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,050,740
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,050,740
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,989
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,066
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 211,728
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,497
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 34,659
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 21,159
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 13,500
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 11
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 8
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3
Date of updating data: 09.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,764,722
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,127,440
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 120,262
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,398,653
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,187,548
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -1,464,313
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 881,034
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,256
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,346,326
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 76,843
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,440,501
D. Usług (účtová grupa 51) 1,543,511
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 410,177
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 295,410
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 102,886
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,881
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,911
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 73,341
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 73,341
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 787,226
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -16,891
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,707
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -218,886
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 181,295
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33,841
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 27,392
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 27,392
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 6,449
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 121,056
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 107,003
2. Pozostałe koszty (562A) 107,003
O. Walutowe straty (563) 11,721
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,332
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -87,215
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -306,101
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -8,850
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,884
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -11,734
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -297,251
Date of updating data: 09.09.2016
Date of updating data: 09.09.2016