Utwórz fakturę

MK - servis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.10.2015
Basic information
Nazwa firmy MK - servis
PIN 35731231
TIN 2020200864
Numer VAT SK2020200864
Data utworzenia 04 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MK - servis
Agátova 461/2
90045
Malinovo
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 136 036 €
Zysk 22 854 €
Kapitał 274 225 €
Kapitał własny -117 416 €
Dane kontaktowe
E-mail jan.mokran@zoznam.sk
Telefon(y) 0903703024, 0315625331
Telefon(y) kom. +421903750646, 0903129728, 0903475568, 0903703024, 0903750646
Date of updating data: 07.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 332,864
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 63,230
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 63,230
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,646
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 11,277
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 50,307
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 267,999
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 153
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 153
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 232,493
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 172,207
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 172,207
2. Wartość netto kontraktu (316A) 55,400
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,886
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 35,353
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 715
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 34,638
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,635
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,635
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 332,864
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -94,562
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 939
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 939
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -124,994
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -124,994
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,854
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 427,426
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 26,471
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 24,341
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,130
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 50,552
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 331,785
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 203,075
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 203,075
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 117,418
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,872
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,518
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,385
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 517
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,322
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,322
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,296
Date of updating data: 07.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,004,589
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,136,036
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 241,250
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 894,749
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,099,659
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 373,304
D. Usług (účtová grupa 51) 596,445
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 109,968
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 79,239
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 27,533
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,196
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,102
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,793
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,793
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 432
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,615
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 36,377
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 166,250
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 153
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 153
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 153
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,077
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,918
2. Pozostałe koszty (562A) 8,918
O. Walutowe straty (563) 69
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,090
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,924
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 26,453
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,599
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,599
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 22,854
Date of updating data: 07.10.2015
Date of updating data: 07.10.2015