Utwórz fakturę

EDICO SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.05.2016
Basic information
Nazwa firmy EDICO SK
PIN 35731478
TIN 2020268855
Numer VAT SK2020268855
Data utworzenia 05 listopad 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba EDICO SK
Matúšova 12
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 886 704 €
Zysk 39 782 €
Kapitał 699 130 €
Kapitał własny 165 922 €
Dane kontaktowe
E-mail edico@edico.sk
Telefon(y) 0263811816
Date of updating data: 23.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 335,925
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 130,002
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 12,369
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,869
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 10,500
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 117,633
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 117,633
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 199,889
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 20,407
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 20,407
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 144,858
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 143,581
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,581
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 939
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 338
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 34,624
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,771
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 32,853
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,034
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 6,034
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 335,925
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 193,074
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 113,452
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 113,452
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39,782
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 125,351
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 18,841
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,853
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 16,988
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 100,547
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 45,527
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,527
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 23,618
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,439
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,954
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,963
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,963
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 17,500
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 17,500
Date of updating data: 23.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 723,727
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 886,704
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 42,014
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 681,713
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,933
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 155,044
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 841,429
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 32,247
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 36,380
D. Usług (účtová grupa 51) 266,708
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 357,185
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 259,238
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 90,599
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,348
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,416
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 139,222
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 139,222
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,271
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 45,275
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 388,392
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,618
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 916
2. Pozostałe koszty (562A) 916
O. Walutowe straty (563) 140
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,562
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,613
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 42,662
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 39,782
Date of updating data: 23.05.2016
Date of updating data: 23.05.2016