Utwórz fakturę

Shop Invest - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.11.2015
Basic information
Nazwa firmy Shop Invest
PIN 35731711
TIN 2020252443
Numer VAT SK2020252443
Data utworzenia 06 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Shop Invest
Cesta na Senec 2/A
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 296 074 €
Zysk -341 903 €
Kapitał 160 265 €
Kapitał własny -6 010 974 €
Date of updating data: 10.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 209,574
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,992
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,992
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,992
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 205,397
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 199,901
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 138,583
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,323
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 121,260
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 61,281
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 37
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,496
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 211
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,285
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,185
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,185
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 209,574
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,352,878
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,279
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,279
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,024,254
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 287,327
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,311,581
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -341,903
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,562,452
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,604,774
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 3,584,164
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 20,610
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,940,543
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 321,529
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 246,393
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,136
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,047,148
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,159
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,431
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,450
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 85,361
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 454,465
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,135
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,135
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 8,000
Date of updating data: 10.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 292,740
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 296,074
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 292,740
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,334
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 446,700
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,887
D. Usług (účtová grupa 51) 222,349
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 203,241
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 165,050
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 35,588
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,603
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,025
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,846
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,846
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -16,336
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,688
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -150,626
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 67,504
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,723
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,723
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 4,723
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 195,040
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 192,780
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 192,777
2. Pozostałe koszty (562A) 3
O. Walutowe straty (563) 332
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,928
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -190,317
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -340,943
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -341,903
Date of updating data: 10.11.2015
Date of updating data: 10.11.2015