Utwórz fakturę

E.D.T. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy E.D.T.
PIN 35731761
TIN 2020251343
Numer VAT SK2020251343
Data utworzenia 06 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba E.D.T.
Bajkalská 21/A
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 413 412 €
Zysk 86 851 €
Dane kontaktowe
E-mail edt@edt.sk
Telefon(y) 0243422951, 0243422957
Telefon(y) kom. +421902384501, +421903405019, +421903462455
Nr(y) faksu 0243422957
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 597,489
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 69,975
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 69,975
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 69,975
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 518,962
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 235,312
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 49,977
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 184,500
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 835
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 281,348
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 278,326
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 278,326
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,735
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,287
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,302
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,302
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,552
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,552
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 597,489
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 225,423
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,372
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,372
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 130,560
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 130,560
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 86,851
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 372,066
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,177
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,177
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 323,066
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 259,249
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 259,249
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,382
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,272
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,363
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,087
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 713
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,823
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,366,016
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,413,412
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 256,681
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,109,335
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 19,750
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 26,875
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 771
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,290,783
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 182,608
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 465,629
D. Usług (účtová grupa 51) 238,296
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 320,504
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 231,171
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 79,542
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,791
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,902
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 34,099
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 34,099
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 33,036
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,709
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 122,629
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 499,233
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 58
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 57
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,633
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,582
2. Pozostałe koszty (562A) 5,582
O. Walutowe straty (563) 789
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,262
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,575
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 114,054
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 27,203
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 27,203
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 86,851
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015