Utwórz fakturę

IMPA Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IMPA Bratislava
PIN 35731851
TIN 2021410941
Numer VAT SK2021410941
Data utworzenia 05 listopad 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba IMPA Bratislava
Panónska cesta 23
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 37 601 776 €
Zysk 178 368 €
Kapitał 14 837 484 €
Kapitał własny 2 276 642 €
Dane kontaktowe
E-mail expres@impa.sk
witryna internetowa http://www.impa.sk;http://www.impa-expres.sk
Telefon(y) +421800102010
Nr(y) faksu 0267206798
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,964,623
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,504,715
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,556,951
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,466,437
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,245,581
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 790,716
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 52,217
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 2,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,947,764
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,946,064
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 1,700
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,568,637
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,095,017
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 297,440
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 38,580
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,758,997
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,852,035
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,391,073
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,391,073
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 817,183
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 68,426
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 94,342
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 481,011
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 3,320
3. Własne akcje i akcje własne firmy (252) 3,320
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 618,265
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 219,219
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 399,046
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 891,271
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 175,716
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 715,555
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,964,623
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,458,330
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,086,440
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,086,440
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 217,288
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 217,288
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 976,234
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 976,234
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 178,368
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,471,086
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,640,684
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 4,588,675
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 15,059
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 36,950
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,318,254
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,697,093
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,697,093
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 123,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 71,497
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 48,397
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 186,795
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 191,472
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 47,148
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 47,148
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 465,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 35,207
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 10,207
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 25,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 37,098,567
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 37,601,776
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 31,153,330
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,875,470
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 1,900
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 69,768
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 501,308
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,132,355
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 29,417,762
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,803,040
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 3,135
D. Usług (účtová grupa 51) 3,512,468
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,669,018
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,188,247
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 417,000
4. Koszty społeczne (527, 528) 63,771
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 221,666
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 339,945
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 339,945
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 45,547
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 13,809
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 105,965
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 469,421
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,294,295
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,872
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8,872
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8,872
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 221,064
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 209,473
2. Pozostałe koszty (562A) 209,473
O. Walutowe straty (563) 14
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,577
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -212,192
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 257,229
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 78,861
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 76,078
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,783
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 178,368
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35731851 TIN: 2021410941 Numer VAT: SK2021410941
 • Zarejestrowana siedziba: IMPA Bratislava, Panónska cesta 23, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Milan Zajac predseda Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 17.06.2010
  Ing. Sven Szokolay člen Chrasťová 23/B Bratislava 831 01 28.02.2011
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Milan Zajac - predseda predstavenstva Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 17.06.2010
   Ing. Sven Szokolay - člen predstavenstva Chrasťová 23/B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 28.02.2011
   22.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Vojtko - predseda Brusnicova 12316/20 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.06.2010
   Milan Zajac - člen Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 17.06.2010
   30.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Peter Vojtko - predseda Brusnicova 12316/20 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.06.2010
   Milan Zajac - člen Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 17.06.2010
   29.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Cengel - člen Martinengova 14 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.12.2006
   Peter Vojtko - predseda Brusnicova 12316/20 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 08.12.2003
   Milan Zajac - člen Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 19.03.2010
   26.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Milan Zajac - člen Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 19.03.2010
   10.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Suroviak - člen Nemocničná 1948/45-2 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 13.12.2006
   28.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Peter Vojtko - predseda Brusnicova 12316/20 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 08.12.2003
   27.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Vojtko - predseda Fraňa Kráľa 18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 08.12.2003
   24.02.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností a nebytových priestorov
   pohostinská činnosť
   15.12.2006Nové sidlo:
   Panónska cesta 23 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Cengel - člen Martinengova 14 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.12.2006
   Jozef Suroviak - člen Nemocničná 1948/45-2 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 13.12.2006
   Peter Vojtko - predseda Fraňa Kráľa 18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 08.12.2003
   14.12.2006Zrušené sidlo:
   Grösslingova 45 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   Peter Vojtko - predseda Fr. Kráľa 18 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   14.06.2006Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj motorových vozidiel
   nákup a predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
   prenájom stavebných strojov a zariadení bez obslužného personálu
   prenájom motorových vozidiel
   opravy motorových vozidiel a karosérií
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   09.10.2004Nové obchodné meno:
   IMPA Bratislava, a.s.
   08.10.2004Zrušené obchodné meno:
   AKF HOLDING GROUP a.s.
   24.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   Peter Vojtko - predseda Fr. Kráľa 18 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   23.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Pivarči Kolískova 6 Bratislava Vznik funkcie: 05.11.1997 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   Ing. Miroslav Seruga Špitálska 2201/49 Bratislava Vznik funkcie: 05.11.1997 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   Jaroslav Wieger Špitálska 20 Bratislava Vznik funkcie: 05.11.1997 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   24.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Pivarči Kolískova 6 Bratislava Vznik funkcie: 05.11.1997 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   Ing. Miroslav Seruga Špitálska 2201/49 Bratislava Vznik funkcie: 05.11.1997 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   Jaroslav Wieger Špitálska 20 Bratislava Vznik funkcie: 05.11.1997 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   23.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Pivarči Kolískova 6 Bratislava
   Ing. Miroslav Seruga Špitálska 2201/49 Bratislava
   Jaroslav Wieger Špitálska 20 Bratislava
   26.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Seruga Špitálska 2201/49 Bratislava
   25.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Seruga Bystrého 1 Bratislava
   08.12.1998Nové sidlo:
   Grösslingova 45 Bratislava 811 09
   07.12.1998Zrušené sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   05.11.1997Nové obchodné meno:
   AKF HOLDING GROUP a.s.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   leasing v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfeiting - realizácia finančných operácii v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   realitná činnosť - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť a prieskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Pivarči Kolískova 6 Bratislava
   Ing. Miloslav Seruga Bystrého 1 Bratislava
   Jaroslav Wieger Špitálska 20 Bratislava