Utwórz fakturę

TransPlus - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 31.08.2016
Basic information
Nazwa firmy TransPlus
PIN 35731877
TIN 2020187532
Numer VAT SK2020187532
Data utworzenia 31 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TransPlus
90638
Rohožník
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 294 801 €
Zysk 756 191 €
Kapitał 6 125 449 €
Kapitał własny 1 686 093 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0347765403, 0347765401, 0554610206
Nr(y) faksu 0347765402
Date of updating data: 31.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,044,737
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,604,000
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 408,883
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 408,883
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,195,117
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 16,606
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,178,511
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,433,726
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 22,572
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 22,572
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 269,619
8. Podatek odroczony należności (481A) 269,619
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,127,949
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,004,075
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,484,737
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 519,338
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 120,552
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,322
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,586
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,586
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,000
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,011
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,011
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,044,737
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,488,923
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,505,594
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,505,594
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 27,891
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 27,891
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,800,753
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,800,753
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 756,191
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,555,814
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,999
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,999
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 224,000
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 224,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,156,064
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,517,416
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 95,028
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,422,388
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 91,843
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 110,921
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 68,902
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 366,564
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 418
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 163,751
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 106,962
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 56,789
Date of updating data: 31.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 19,113,408
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 20,294,801
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 19,113,408
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,164,581
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,812
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,144,904
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,624,810
D. Usług (účtová grupa 51) 11,585,895
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,642,562
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,737,276
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 689,723
4. Koszty społeczne (527, 528) 215,563
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 491,209
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 731,843
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 731,843
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 977,754
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 90,831
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,149,897
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,902,703
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,749
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 5
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4,744
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 43,140
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 20,322
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 19,948
2. Pozostałe koszty (562A) 374
O. Walutowe straty (563) 16,917
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,901
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -38,391
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,111,506
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 355,315
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 338,254
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 17,061
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 756,191
Date of updating data: 31.08.2016
Date of updating data: 31.08.2016