Utwórz fakturę

GOEN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.05.2016
Basic information
Nazwa firmy GOEN
PIN 35732431
TIN 2020268745
Numer VAT SK2020268745
Data utworzenia 17 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GOEN
Sklenárska 6
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 899 759 €
Zysk 1 810 €
Kapitał 515 454 €
Kapitał własny 11 392 €
Dane kontaktowe
E-mail goen@goen.sk
Telefon(y) 0243333333, 0243292311
Nr(y) faksu 0243420276
Date of updating data: 30.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 863,255
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 199,319
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 40,485
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 40,485
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 158,834
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 12,522
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 133,390
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 12,922
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 653,472
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 81,663
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 71,162
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 10,501
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 708,757
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 633,602
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 633,602
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 75,155
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -136,948
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,078
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -140,026
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,464
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,464
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 863,255
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,202
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,370
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,370
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,382
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,382
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,810
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 780,505
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 82,427
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 75,112
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,315
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 611,035
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 540,699
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 540,699
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 23,924
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,350
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,469
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,593
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,490
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 17,490
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 69,553
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 69,548
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 69,548
Date of updating data: 30.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,868,451
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,899,759
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 660,463
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,207,988
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,340
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,968
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,888,915
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 660,005
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 783,570
D. Usług (účtová grupa 51) 989,897
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 424,718
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 305,754
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 106,751
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,213
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 779
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,663
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,663
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,283
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,844
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 434,979
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,154
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,391
2. Pozostałe koszty (562A) 4,391
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,763
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,154
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,690
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,810
Date of updating data: 30.05.2016
Date of updating data: 30.05.2016