Utwórz fakturę

DelCom Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.05.2016
Basic information
Nazwa firmy DelCom Slovakia
PIN 35732512
TIN 2020210687
Numer VAT SK2020210687
Data utworzenia 17 listopad 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba DelCom Slovakia
Drobného 27
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 547 941 €
Zysk 30 096 €
Kapitał 853 458 €
Kapitał własny 290 775 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.delcom.sk
Telefon(y) +421252442424, +421252498068
Nr(y) faksu 0252498068
Date of updating data: 24.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 751,229
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 125,792
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 42,120
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 42,120
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 83,672
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 83,672
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 620,026
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,053
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5,053
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,600
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 3,600
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,600
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 574,365
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 474,012
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 474,012
2. Wartość netto kontraktu (316A) 83,419
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,926
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,008
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,008
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 482
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 36,526
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,411
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 0
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,411
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 751,229
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 359,822
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 100,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 100,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 20,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 20,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 209,726
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 209,726
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,096
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 390,627
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,581
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,189
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 11,392
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 370,822
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 292,308
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 292,308
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,242
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,867
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,688
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,506
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,211
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,224
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,469
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 755
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 780
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 780
Date of updating data: 24.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,530,877
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,547,941
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,530,877
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,138
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,926
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,514,049
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 342,434
D. Usług (účtová grupa 51) 720,709
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 395,720
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 281,793
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 98,880
4. Koszty społeczne (527, 528) 15,047
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 16,768
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,267
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,267
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 522
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,629
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 33,892
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 467,734
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 84
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 84
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 84
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,044
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 888
2. Pozostałe koszty (562A) 888
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 153
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -960
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 32,932
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,836
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -44
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 30,096
Date of updating data: 24.05.2016
Date of updating data: 24.05.2016