Utwórz fakturę

Verejno - prospešný podnik Senec - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Verejno - prospešný podnik Senec
PIN 35732814
TIN 2020269042
Numer VAT SK2020269042
Data utworzenia 20 listopad 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Verejno - prospešný podnik Senec
Fándlyho 3
90301
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 656 884 €
Zysk -10 920 €
Kapitał 1 387 458 €
Kapitał własny 1 192 328 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245648472, 0245648473, 0245924701, 0245924705
Telefon(y) kom. +421903213585, 0903213585, 0903716902
Nr(y) faksu 0245924580
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,339,999
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,110,971
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 61,877
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 11,011
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 50,866
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,049,094
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,049,094
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 225,961
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 19,199
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 11,145
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 8,054
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 851
8. Podatek odroczony należności (481A) 851
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 179,805
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 179,326
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 179,326
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 479
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,106
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,619
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14,487
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,067
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,067
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,339,999
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,181,408
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,190
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,190
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,643
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,643
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 929,863
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 929,863
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 222,632
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 222,632
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,920
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 158,591
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 18,961
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 68
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 18,893
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 122,516
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 73,237
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,237
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 416
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 19,238
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,741
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,884
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,114
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 17,114
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 648,971
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 656,884
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 630,081
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 8,054
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 9,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,249
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 666,302
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 191,591
D. Usług (účtová grupa 51) 109,739
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 283,187
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 200,533
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 69,675
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,979
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 16,433
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 36,810
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 36,810
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 10,464
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,078
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,418
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 336,805
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 141
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 141
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,643
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,077
2. Pozostałe koszty (562A) 1,077
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 566
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,502
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -10,920
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -10,920
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015