Utwórz fakturę

GEODIS calberson Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.12.2016
Basic information
Nazwa firmy GEODIS calberson Slovensko
PIN 35732849
TIN 2020251398
Numer VAT SK2020251398
Data utworzenia 19 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GEODIS calberson Slovensko
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 134 855 €
Zysk 91 655 €
Kapitał 3 685 004 €
Kapitał własny 1 247 444 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903250311
Date of updating data: 16.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,288,512
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 68,177
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 7,300
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 7,300
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 60,877
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 8,616
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 52,261
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,139,122
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 142,378
8. Podatek odroczony należności (481A) 142,378
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,418,810
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,168,026
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 559,522
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,203
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,602,301
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 250,572
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 212
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 577,934
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 629
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 577,305
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 81,213
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 21,511
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 59,702
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,288,512
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,486,113
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,810,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,810,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 70,086
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 70,086
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -485,628
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,288,378
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,774,006
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 91,655
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,802,399
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,305
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,305
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 204,570
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 204,570
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,130,240
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,995,701
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 388,116
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,319
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,564,266
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 74,010
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 47,007
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,846
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 676
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 456,284
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 26,648
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 429,636
Date of updating data: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,038,855
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 15,134,855
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,674,047
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 96,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 364,808
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,001,707
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 93,533
D. Usług (účtová grupa 51) 13,116,616
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,630,647
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,170,059
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 412,844
4. Koszty społeczne (527, 528) 47,744
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,888
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,416
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,416
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,972
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 127,635
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 133,148
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,559,898
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 205
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 26
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 26
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 179
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,036
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7
2. Pozostałe koszty (562A) 7
O. Walutowe straty (563) 2,236
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,793
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,831
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 126,317
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 34,662
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 63,021
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -28,359
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 91,655
Date of updating data: 16.12.2016
Date of updating data: 16.12.2016