Utwórz fakturę

AEH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AEH
PIN 35732890
TIN 2020203757
Numer VAT SK2020203757
Data utworzenia 14 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AEH
Myslenická 77
90203
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 346 832 €
Zysk 75 977 €
Kapitał 751 838 €
Kapitał własny 248 128 €
Dane kontaktowe
E-mail aeh@aeh.sk
witryna internetowa http://www.aeh.sk
Telefon(y) +421336400170, +421336400171, +421336400172
Nr(y) faksu 0336400172
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 723,561
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 155,426
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 155,426
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 57,646
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 97,780
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 566,306
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 198,194
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 61,691
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 136,503
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 161,454
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 150,302
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 150,302
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,152
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 206,658
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 82,262
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 124,396
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,829
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,829
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 723,561
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 324,104
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 80,787
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 160,037
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 160,037
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 75,977
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 399,457
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 66,726
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,905
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 61,821
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 325,442
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 306,689
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 306,689
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,712
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,314
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,727
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,289
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 7,289
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,424,120
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,346,832
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,423,649
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -77,272
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 455
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,244,838
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 781,491
D. Usług (účtová grupa 51) 272,412
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 171,215
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 123,622
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 43,460
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,133
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,069
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,828
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,828
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,823
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 101,994
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 292,474
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,689
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,009
2. Pozostałe koszty (562A) 2,009
O. Walutowe straty (563) 21
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,659
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,674
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 98,320
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 22,343
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 22,343
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 75,977
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015