Utwórz fakturę

LOGI&CA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LOGI&CA
PIN 35733012
TIN 2020269075
Numer VAT SK2020269075
Data utworzenia 20 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LOGI&CA
Čapkova 16
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 959 €
Zysk -5 555 €
Kapitał 19 477 €
Kapitał własny 4 981 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 29,096
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,138
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,138
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,138
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,958
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,736
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,080
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,080
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,656
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,222
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,802
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 420
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 29,096
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -574
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,322
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,322
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,555
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,670
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 241
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 241
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 29,429
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 14,665
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,665
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 13,434
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 273
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,057
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,960
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,959
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,395
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,400
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,164
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,792
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 267
D. Usług (účtová grupa 51) 6,301
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,742
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,233
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,484
4. Koszty społeczne (527, 528) 25
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 93
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,020
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,020
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,250
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 119
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,833
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 827
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 762
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 762
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -762
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,595
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,555
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015