Utwórz fakturę

MAN Truck & Bus Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.10.2016
Basic information
Nazwa firmy MAN Truck & Bus Slovakia
PIN 35733209
TIN 2020228903
Numer VAT SK2020228903
Data utworzenia 21 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAN Truck & Bus Slovakia
Rožňavská 24/A
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 58 512 236 €
Zysk -828 350 €
Kapitał 17 184 681 €
Kapitał własny 9 611 306 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0248204800, 0248204808
Nr(y) faksu 0248204825
Date of updating data: 12.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 17,913,503
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,037,696
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 95,490
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 95,490
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,942,206
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 971,929
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,813,634
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 155,723
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 920
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,702,160
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,259,555
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,259,555
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,009,123
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,009,123
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,659,505
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,468,629
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 590,575
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,878,054
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 4,184,821
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,055
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 773,977
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,733
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 769,244
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 173,647
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 62,275
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 111,372
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 17,913,503
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,276,793
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 4,481,180
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 4,481,180
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 343,795
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 343,795
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,280,168
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,280,168
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -828,350
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,194,125
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,931
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,931
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 3,069,739
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 3,069,739
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,823,255
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,193,508
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,880,550
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,312,958
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 103,483
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 64,434
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 424,200
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 37,630
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,294,200
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 56,883
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,237,317
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 442,585
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 416,618
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 25,967
Date of updating data: 12.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 58,512,238
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 58,512,236
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 56,128,356
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,734,299
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 129,914
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 519,667
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 59,445,746
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 52,475,701
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 249,414
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -143,392
D. Usług (účtová grupa 51) 1,612,595
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,148,903
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,554,331
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 29,519
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 525,411
4. Koszty społeczne (527, 528) 39,642
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,802
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 216,824
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 216,824
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 181,681
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 64,571
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,620,647
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -933,510
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,668,337
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 16
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,427
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
O. Walutowe straty (563) 1,201
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,226
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,409
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -941,919
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -113,569
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 358,076
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -471,645
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -828,350
Date of updating data: 12.10.2016
Date of updating data: 12.10.2016
 • PIN :35733209 TIN: 2020228903 Numer VAT: SK2020228903
 • Zarejestrowana siedziba: MAN Truck & Bus Slovakia, Rožňavská 24/A, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jochen Modl Hackermillerstraße 13 Altmuenster A - 4813 Rakúska republika 29.10.2009
  Radoslav Jurča Lužná 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04 20.06.2016
  Emil Schuber U Laboratoře 1102/2 Praha 6 162 00 Česká republika 20.06.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MAN Truck & Bus AG 4 481 180 € (100%) Mníchov 809 95 Spolková republika Nemecko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.10.2016Nový štatutárny orgán:
   Emil Schuber U Laboratoře 1102/2 Praha 6 162 00 Česká republika Vznik funkcie: 20.06.2016
   15.07.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Radoslav Jurča Lužná 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04 Vznik funkcie: 20.06.2016
   11.10.2011Nové obchodné meno:
   MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
   01.09.2011Noví spoločníci:
   MAN Truck & Bus AG Dachauer Strasse 667 Mníchov 809 95 Spolková republika Nemecko
   11.12.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   17.11.2009Nový štatutárny orgán:
   Jochen Modl Hackermillerstraße 13 Altmuenster A - 4813 Rakúska republika Vznik funkcie: 29.10.2009
   15.10.2001Nové predmety činnosti:
   opravy cestných motorových vozidiel
   oprava karosérií
   19.07.2001Nové sidlo:
   Rožňavská 24/A Bratislava 821 04
   21.11.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná činnosť