Utwórz fakturę

ANRAcar - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.05.2016
Basic information
Nazwa firmy ANRAcar
PIN 35733357
TIN 2021352773
Numer VAT SK2021352773
Data utworzenia 25 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ANRAcar
Panónska cesta 45
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 799 897 €
Zysk 31 844 €
Kapitał 2 289 131 €
Kapitał własny 277 232 €
Dane kontaktowe
E-mail office@anracar.sk
witryna internetowa http://www.anracar.sk
Telefon(y) kom. +421902917344
Nr(y) faksu 0232114440
Date of updating data: 30.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,486,890
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,939,818
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,929,414
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 630,863
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,150,872
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 147,679
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 10,404
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 10,404
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,531,983
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,054,476
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 45,663
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 15,808
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 993,005
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 465,146
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 71,157
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 71,157
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,278
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 384,711
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,361
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,361
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 15,089
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 753
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 14,336
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,486,890
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 329,655
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 418,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 418,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 36,919
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 36,919
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -157,108
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -157,108
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,844
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,157,235
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 301,057
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 4,278
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,531
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 256,495
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 38,753
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,089,405
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,676,692
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,614,328
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,614,328
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,156
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,546
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,677
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,985
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 37,000
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,798
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,798
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 80,283
Date of updating data: 30.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,794,793
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,799,897
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,881,386
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 274,385
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 4,161
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 639,022
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 943
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,693,174
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,638,514
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 37,424
D. Usług (účtová grupa 51) 180,024
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 158,140
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 110,930
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 41,674
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,536
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 17,310
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 65,311
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 65,311
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 584,663
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,788
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 106,723
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 303,970
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,040
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7,040
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7,040
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 79,039
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 72,588
2. Pozostałe koszty (562A) 72,588
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,450
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -71,999
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 34,724
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 31,844
Date of updating data: 30.05.2016
Date of updating data: 30.05.2016