Utwórz fakturę

Pospo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.02.2016
Basic information
Nazwa firmy Pospo
PIN 35733462
TIN 2020206914
Numer VAT SK2020206914
Data utworzenia 28 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Pospo
90067
Láb
Financial information
Sprzedaż i dochody 844 782 €
Zysk 3 033 €
Kapitał 1 148 455 €
Kapitał własny 303 186 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421347790321, +421347790483
Date of updating data: 24.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,201,721
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 660,522
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,187
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,187
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 658,335
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 9,328
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 525,473
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 112,970
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 10,564
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 541,199
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 257,161
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,155
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 52,390
3. Produkty (123) - /194/ 173,656
4. Zwierzęta (124) - /195/ 26,960
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 230,194
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 39,298
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,298
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 190,896
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 53,844
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 87
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 53,757
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,201,721
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 303,232
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,393
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,393
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 17,239
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 17,239
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 274,927
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 274,927
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,033
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 660,725
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,712
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,712
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 616,495
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 111,645
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 111,645
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 469,421
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,248
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,154
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,436
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,591
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,701
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,701
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 36,817
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 237,764
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 237,764
Date of updating data: 24.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 754,757
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 844,782
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 210,770
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 28,057
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 79,468
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 10,043
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 514
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 515,930
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 803,579
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 263,233
D. Usług (účtová grupa 51) 272,324
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 127,777
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 93,799
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 30,106
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,872
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 23,228
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 113,809
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 113,809
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 358
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,251
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,599
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 41,203
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -207,219
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 22,994
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,782
2. Pozostałe koszty (562A) 13,782
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,210
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -22,988
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 18,215
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,182
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,182
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,033
Date of updating data: 24.02.2016
Date of updating data: 24.02.2016