Utwórz fakturę

NOVÁ PRÁCA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NOVÁ PRÁCA
PIN 35733594
TIN 2020228947
Numer VAT SK2020228947
Data utworzenia 01 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NOVÁ PRÁCA
Barónka 12
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 163 780 €
Zysk 9 319 €
Kapitał 213 629 €
Kapitał własny 203 238 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244884768
Nr(y) faksu 0244884768
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 225,517
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,602
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,602
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,602
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 222,073
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 45,774
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 47,837
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ -2,063
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 29,673
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 29,673
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,673
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 146,626
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 106,498
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 40,128
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 842
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 842
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 225,517
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 213,006
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,327
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 195,721
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 195,721
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,319
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,326
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,434
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,434
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,920
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 861
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 861
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,364
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,703
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,160
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -168
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 972
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 972
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 185
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 185
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 163,791
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 163,780
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 160,680
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,978
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 74
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 150,769
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 65,941
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,853
D. Usług (účtová grupa 51) 14,966
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 58,945
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 42,507
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,720
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,718
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 592
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 344
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 344
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,063
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,011
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 74,898
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,058
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,058
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,046
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,965
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,646
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,646
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,319
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015