Utwórz fakturę

PROFI PACK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.05.2016
Basic information
Nazwa firmy PROFI PACK
PIN 35733624
TIN 2020229046
Numer VAT SK2020229046
Data utworzenia 24 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROFI PACK
Osadná 9
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 305 789 €
Zysk 23 543 €
Kapitał 115 107 €
Kapitał własny -1 166 €
Dane kontaktowe
E-mail profipack@nextra.sk
Telefon(y) 0240240411, 0263535753, 0263814485, 0263814486, 0240240419
Nr(y) faksu 0240240499, 0263535753
Date of updating data: 09.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 165,027
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 43,788
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 43,788
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 43,788
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 120,763
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 32,920
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 32,920
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 75,295
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 70,775
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,775
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 103
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,417
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,548
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,900
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,648
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 476
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 476
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 165,027
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,378
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 665
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -8,469
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 85,818
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -94,287
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,543
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 142,649
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,687
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,687
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 134,575
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 88,515
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,515
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 34,086
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,544
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,396
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,011
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,023
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,828
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,828
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,559
Date of updating data: 09.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 305,659
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 305,789
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 304,813
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 846
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 130
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 279,872
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 179,893
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,633
D. Usług (účtová grupa 51) 42,608
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 38,864
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 27,711
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,017
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,136
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 88
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,989
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,989
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 7,412
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,385
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 25,917
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 77,525
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 565
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 117
2. Pozostałe koszty (562A) 117
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 448
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -564
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 25,353
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,810
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,810
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 23,543
Date of updating data: 09.05.2016
Date of updating data: 09.05.2016