Utwórz fakturę

LINDNER Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LINDNER Slovakia
PIN 35733781
TIN 2020242323
Numer VAT SK2020242323
Data utworzenia 02 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LINDNER Slovakia
Galvániho 15/B
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 32 406 €
Zysk -30 407 €
Kapitał 2 291 394 €
Kapitał własny 1 931 054 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0248207910, 0248207911, 0243191873
Nr(y) faksu 0248207910
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,143,641
11. Zaliczki na długoterminowych aktywów finansowych (053) - /095A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,143,641
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 215,155
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 215,155
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 215,155
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 328,077
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 328,077
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 328,077
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,600,409
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 99
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,600,310
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,143,641
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,871,899
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 166
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 34,938
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 34,938
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,860,563
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,922,780
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -62,217
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,407
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 271,742
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 197,791
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 197,760
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 197,760
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 31
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 31,119
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 31,119
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 42,832
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 41,833
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,833
2. Wartość netto kontraktu (316A) 0
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 999
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 0
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 32,406
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,474
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,932
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 59,970
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,915
D. Usług (účtová grupa 51) 49,730
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 676
4. Koszty społeczne (527, 528) 676
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 0
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,612
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -27,564
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -55,171
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,563
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10,563
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10,563
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,440
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 12,440
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,877
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -29,441
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 966
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 966
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -30,407
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015