Utwórz fakturę

MAX SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MAX SLOVAKIA
PIN 35734221
TIN 2020269350
Numer VAT SK2020269350
Data utworzenia 05 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAX SLOVAKIA
Piata 2
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 589 501 €
Zysk -56 905 €
Kapitał 3 862 748 €
Kapitał własny -22 484 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903826088
Telefon(y) kom. 0903826088
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,716,842
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,696,912
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 7,060
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 7,060
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,689,852
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,767,837
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,429,046
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 387,853
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 105,116
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,836
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 22
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 22
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,565
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,016
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,016
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 520
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -1,971
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,249
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,598
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,651
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 94
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 94
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,716,842
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -79,389
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -29,123
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,218
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -38,341
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -56,905
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,796,231
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 865
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 865
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,795,366
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 28,665
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,665
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,100,073
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,108
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 835
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,395
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,655,290
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 589,501
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 8,782
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 530,719
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 50,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 500,262
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 184,999
D. Usług (účtová grupa 51) 75,781
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 44,837
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 33,538
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,096
4. Koszty społeczne (527, 528) 203
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 410
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 147,766
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 147,766
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 46,469
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 89,239
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 278,721
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 143,275
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 138,808
2. Pozostałe koszty (562A) 138,808
O. Walutowe straty (563) 116
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,351
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -143,264
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -54,025
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -56,905
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015