Utwórz fakturę

Erste Group Immorent Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Erste Group Immorent Slovensko
PIN 35734507
TIN 2020269339
Numer VAT SK2020269339
Data utworzenia 10 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Erste Group Immorent Slovensko
Tomášikova 48
83252
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 22 565 420 €
Zysk -9 952 050 €
Kapitał 61 022 091 €
Kapitał własny 1 795 889 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0248629911
Nr(y) faksu 0248627222
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 91,178,862
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 62,814,947
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 133,431
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 2,972
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 130,459
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 62,638,241
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 29,109,629
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 24,953,253
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,339,298
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,236,061
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 43,275
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 43,275
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 28,270,251
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 22,972,681
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 22,972,681
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,680,749
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 89,593
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,593
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 403,964
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,187,192
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,616,821
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,634
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,609,187
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 93,664
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,024
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 85,640
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 91,178,862
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,282,215
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 690,435
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 690,435
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 13,185,089
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 69,044
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 69,044
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -14,274,733
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -14,274,733
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,952,050
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101,113,067
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,911,352
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 506,960
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 437,367
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,233
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 964,792
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 89,089,010
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,731,314
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 278,170
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 278,170
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,091,051
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 358,660
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,433
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 94,864
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 60,864
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 34,000
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,286,527
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 348,010
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 69,506
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 250,253
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 28,251
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 16,033,716
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 22,565,420
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 10,237,369
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,471,801
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 324,546
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,497,879
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,825
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,963,181
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 10,237,369
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 147,377
D. Usług (účtová grupa 51) 996,171
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 536,943
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 404,252
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 123,885
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,806
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 588,304
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,881,464
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,881,464
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 11,000,000
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 6,495,866
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -16,950
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 96,637
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,397,761
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,652,799
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 844,594
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 833,056
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1,101
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 831,955
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 11,538
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,822,268
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,799,745
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,726,231
2. Pozostałe koszty (562A) 73,514
O. Walutowe straty (563) 12,203
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,320
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -977,674
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -10,375,435
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -423,385
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,103
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -426,488
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -9,952,050
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35734507 TIN: 2020269339 Numer VAT: SK2020269339
 • Zarejestrowana siedziba: Erste Group Immorent Slovensko, Tomášikova 48, 83252, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 grudzień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Malík Ľ. Zúbka 29 Bratislava 841 01 01.03.2003
  Ing. Tomáš Velemínský Bratří Čapků 22 Praha 10 101 00 Česká republika 01.11.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Erste Group Immorent International Holding GmbH 690 435 € (100%) Viedeň 1060 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Velemínský Bratří Čapků 22 Praha 10 101 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.11.2014
   12.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Brigitte Bruckmüller Fürthweg 12/3/3 Viedeň 1130 Rakúska republika Vznik funkcie: 23.03.2012
   01.04.2014Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   administratívne práce
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   05.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Mag. Brigitte Bruckmüller Fürthweg 12/3/3 Viedeň 1130 Rakúska republika Vznik funkcie: 23.03.2012
   04.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Melinda Budai Langackergasse 30/a Viedeň 1190 Rakúska republika Vznik funkcie: 20.12.2011
   22.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Melinda Budai Langackergasse 30/a Viedeň 1190 Rakúska republika Vznik funkcie: 20.12.2011
   21.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Renate Tomaschek Pfeilgasse 18 Viedeň 1080 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   01.01.2011Nové obchodné meno:
   Erste Group Immorent Slovensko s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Erste Group Immorent International Holding GmbH Windmuhlgasse 22-24 Viedeň 1060 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Renate Tomaschek Pfeilgasse 18 Viedeň 1080 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   31.12.2010Zrušené obchodné meno:
   IMMORENT Slovensko s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Immorent International Holding GmbH Windmuhlgasse 22-24 Viedeň 1060 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Iliana Schmatelka Muthsamgasse 3/24 Viedeň 1140 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.06.2009
   01.09.2010Nové sidlo:
   Tomášikova 48 Bratislava 832 52
   31.08.2010Zrušené sidlo:
   Obchodná 43 Bratislava 811 06
   12.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Mag. Iliana Schmatelka Muthsamgasse 3/24 Viedeň 1140 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.06.2009
   11.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Johann Uitz Troststrasse 76/3 Viedeň 1100 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.10.2008
   04.10.2008Nový štatutárny orgán:
   Mag. Johann Uitz Troststrasse 76/3 Viedeň 1100 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.10.2008
   03.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Groiss Pod Zlatým brehom 23 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 01.09.2004
   06.08.2005Nové sidlo:
   Obchodná 43 Bratislava 811 06
   05.08.2005Zrušené sidlo:
   Nám. SNP 1 Bratislava 811 06
   07.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Groiss Pod Zlatým brehom 23 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 01.09.2004
   06.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Harald Trinkl Faulmanngasse 5-6 Viedeň 1040 Rakúska republika Vznik funkcie: 23.07.2002
   30.09.2004Nové predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   reklamná, inzertná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
   sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Immorent International Holding GmbH Windmuhlgasse 22-24 Viedeň 1060 Rakúska republika
   29.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Immorent International Holding GmbH Windmuhlgasse 22-24 Viedeň 1060 Rakúska republika
   19.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Malík Ľ. Zúbka 29 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.03.2003
   18.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Mihalovič Holíčska 18 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.06.2001
   09.01.2003Nové sidlo:
   Nám. SNP 1 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Mihalovič Holíčska 18 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.06.2001
   Mag. Harald Trinkl Faulmanngasse 5-6 Viedeň 1040 Rakúska republika Vznik funkcie: 23.07.2002
   08.01.2003Zrušené sidlo:
   Nám.SNP 1 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Foltýn 396 Láb 900 67 Skončenie funkcie: 23.07.2002
   Mgr. Ladislav Mihalovič Holíčska 18 Bratislava 851 05
   18.06.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Foltýn 396 Láb 900 67 Skončenie funkcie: 23.07.2002
   Mgr. Ladislav Mihalovič Holíčska 18 Bratislava 851 05
   17.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mag. Harald Trinkl Margaretenstrasse 88-90 Viedeň 1050 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : 1517 Boldog
   10.04.2001Nové sidlo:
   Nám.SNP 1 Bratislava 811 06
   09.04.2001Zrušené sidlo:
   Hlavné nám. 3 Bratislava 811 01
   04.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korvín Lipského 2 Bratislava 841 01
   11.12.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   10.12.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.04.1999Noví spoločníci:
   Immorent International Holding GmbH Windmuhlgasse 22-24 Viedeň 1060 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korvín Lipského 2 Bratislava 841 01
   Mag. Harald Trinkl Margaretenstrasse 88-90 Viedeň 1050 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : 1517 Boldog
   11.04.1999Zrušeny spoločníci:
   LIBUSSA - Immorent Grundvewertungsgesellschaft m.b.H. Windmuhlgasse 22-24 Viedeň 1060 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korvín Lipského 2 Bratislava 841 01
   Mag. Harald Trinkl Margaretenstrasse 88-90 Viedeň 1050 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hurbanovo nám. 491/1 Bratislava
   05.05.1998Nové sidlo:
   Hlavné nám. 3 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Harald Trinkl Margaretenstrasse 88-90 Viedeň 1050 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hurbanovo nám. 491/1 Bratislava
   04.05.1998Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   10.12.1997Nové obchodné meno:
   IMMORENT Slovensko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom a leasing priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom a leasing nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   prenájom a leasing motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   LIBUSSA - Immorent Grundvewertungsgesellschaft m.b.H. Windmuhlgasse 22-24 Viedeň 1060 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Korvín Lipského 2 Bratislava 841 01