Utwórz fakturę

GlaxoSmithKline Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.12.2016
Basic information
Nazwa firmy GlaxoSmithKline Slovakia
PIN 35734833
TIN 2020219520
Numer VAT SK2020219520
Data utworzenia 26 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GlaxoSmithKline Slovakia
Galvaniho 7/A
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 85 366 519 €
Zysk 2 380 800 €
Kapitał 57 662 087 €
Kapitał własny 43 811 861 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0248261111, 0248261110
Nr(y) faksu 0248261110
Date of updating data: 14.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 58,654,344
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 768,253
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 45,078
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 37,578
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 7,500
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 723,175
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 11,788
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 689,919
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,070
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 17,398
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 54,142,975
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 11,879,430
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 11,879,430
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 853,513
8. Podatek odroczony należności (481A) 853,513
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,409,263
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,581,346
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,351,044
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,230,302
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 5,809,073
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,657
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 17,187
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 24,000,000
B.IV.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostki stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 24,000,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 769
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 769
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,743,116
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 172,197
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,570,919
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 58,654,344
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,479,305
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 21,647,614
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 21,647,614
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,195,441
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,195,441
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 23,255,450
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 26,560,101
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,304,651
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,380,800
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,175,039
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -487
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -487
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,539,565
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,034,364
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,212,271
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,822,093
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 155,563
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 133,134
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,216,582
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -78
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,604,228
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 81,257
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,522,971
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 31,733
Date of updating data: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 85,366,519
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 85,366,519
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 61,237,376
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,007,661
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 75,978
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,045,504
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 81,843,824
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 58,387,287
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 709,825
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 1,530,413
D. Usług (účtová grupa 51) 11,794,617
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,518,561
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,702,775
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,417,792
4. Koszty społeczne (527, 528) 397,994
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 22,357
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 531,403
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 531,403
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 9,518
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -71,949
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,411,792
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,522,695
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,822,895
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57,385
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 2,051
X.1. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych od podmiotów powiązanych (666A) 2,051
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 55,334
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 145,603
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 159
2. Pozostałe koszty (562A) 159
O. Walutowe straty (563) 40,093
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 105,351
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -88,218
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,434,477
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,053,677
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,698,397
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -644,720
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,380,800
Date of updating data: 14.12.2016
Date of updating data: 14.12.2016
 • PIN :35734833 TIN: 2020219520 Numer VAT: SK2020219520
 • Zarejestrowana siedziba: GlaxoSmithKline Slovakia, Galvaniho 7/A, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Jačanin Smaragdová 3193/4 Chorvátsky Grob 900 25 29.10.2013
  MUDr. Andrea Kočišová Kozia 9 Viničné 900 23 29.03.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Setfirst Limited 0 € (0%) Brentford Middlesex TW8 9GS Veľká Británia
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.04.2016Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Andrea Kočišová Kozia 9 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 29.03.2016
   16.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jačanin Smaragdová 3193/4 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 29.10.2013
   27.04.2006Nové sidlo:
   Galvaniho 7/A Bratislava 821 04
   10.09.2005Noví spoločníci:
   Setfirst Limited 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Veľká Británia
   26.04.2002Nové obchodné meno:
   GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
   koordinácia vykonávania medzinárodných klinických štúdií v Slovenskej republike
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.11.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným