Utwórz fakturę

AJ GAZ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.06.2016
Basic information
Nazwa firmy AJ GAZ
PIN 35734868
TIN 2020229266
Numer VAT SK2020229266
Data utworzenia 12 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AJ GAZ
Bytčická 89
01009
Žilina
Financial information
Sprzedaż i dochody 886 137 €
Zysk 101 143 €
Kapitał 772 478 €
Kapitał własny 646 568 €
Dane kontaktowe
E-mail aj-gaz@aj-gaz.sk
Telefon(y) 0456922444, 0415006255, 00415006255, 0415006257
Nr(y) faksu 0415006256
Date of updating data: 07.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 852,612
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 46,270
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 46,270
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 46,270
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 803,594
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 208,593
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 152,027
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 56,566
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 127,254
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 126,791
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 126,791
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 232
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 231
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 467,747
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,159
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 463,588
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,748
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,748
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 852,612
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 740,641
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 15,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 15,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,500
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,500
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 622,998
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 622,998
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 101,143
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 111,971
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,457
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,457
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 104,139
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 35,180
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,180
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,276
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,511
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,261
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,356
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,555
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,375
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,375
Date of updating data: 07.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 864,152
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 886,137
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 167,969
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 695,301
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,517
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 6,635
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,729
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,986
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 755,652
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 93,803
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 317,924
D. Usług (účtová grupa 51) 212,622
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 93,307
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 70,928
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 20,498
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,881
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 662
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 23,224
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 23,224
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,279
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,831
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 130,485
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 253,073
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 40
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 40
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 40
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 181
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 181
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -141
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 130,344
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 29,201
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 29,201
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 101,143
Date of updating data: 07.06.2016
Date of updating data: 07.06.2016