Utwórz fakturę

DS Martin - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.01.2016
Basic information
Nazwa firmy DS Martin
PIN 35734981
TIN 2020242367
Numer VAT SK2020242367
Data utworzenia 15 grudzień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba DS Martin
Langsfeldova 1
03601
Martin
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 287 312 €
Zysk -72 982 €
Kapitał 4 301 810 €
Kapitał własny 2 878 730 €
Dane kontaktowe
E-mail dsas@dsas.sk
Telefon(y) 0434224130, 0434224131
Nr(y) faksu 0434224128
Date of updating data: 04.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,962,521
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,544,894
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 19,524
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,180
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 9,344
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 9,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,525,370
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 641,725
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,743,981
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 126,233
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 13,431
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 417,627
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 360,747
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 169,411
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 150,421
3. Produkty (123) - /194/ 40,386
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 529
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 51,226
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 46,433
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,433
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,793
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,654
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,210
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,444
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,962,521
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,805,766
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,829,600
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,829,600
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 21,464
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 21,464
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,972,316
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,972,316
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -72,982
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,158,985
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 33,133
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,684
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 25,449
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 979,277
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 735,233
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 735,233
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 43,156
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 86,595
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 111,497
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,796
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 31,922
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 31,922
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 114,653
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) -2,230
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) -2,230
Date of updating data: 04.01.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,287,312
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 26,662
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,218,838
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 376,315
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -11,462
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 78
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,222
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 674,659
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,521,259
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 21,103
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 742,524
D. Usług (účtová grupa 51) 146,089
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 560,722
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 405,987
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 136,913
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,822
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 91,603
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 269,318
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 269,318
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,662
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 688,238
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -233,947
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 700,715
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 488
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 476
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 16,181
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,401
2. Pozostałe koszty (562A) 4,401
O. Walutowe straty (563) 751
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,029
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -15,693
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -249,640
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -176,658
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -179,538
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -72,982
Date of updating data: 04.01.2016
Date of updating data: 04.01.2016