Utwórz fakturę

CSK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CSK
PIN 35735139
TIN 2020210808
Numer VAT SK2020210808
Data utworzenia 15 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CSK
Belinského 3
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 88 079 €
Zysk -8 915 €
Kapitał 54 012 €
Kapitał własny 47 101 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0258271569, 0903286646, 0903561071
Telefon(y) kom. +421903286646, +421903412952, 090386646, 0903561071
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 64,803
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,864
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,864
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 7,091
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,773
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 51,939
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,568
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,568
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 27,816
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 26,451
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,451
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,365
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 21,555
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 20,983
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 572
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 64,803
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 38,185
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 19,958
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 19,175
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 19,175
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,915
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,618
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 26,618
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22,636
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,636
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 912
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 513
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,057
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 88,079
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 87,589
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 490
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 92,266
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 23,929
D. Usług (účtová grupa 51) 44,232
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,132
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,672
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,460
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,056
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,783
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,783
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 134
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,187
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 19,428
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 29
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 29
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,797
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 121
2. Pozostałe koszty (562A) 121
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,676
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,768
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -7,955
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -8,915
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015