Utwórz fakturę

INTEGRAL Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy INTEGRAL Slovakia
PIN 35735155
TIN 2020252278
Numer VAT SK2020252278
Data utworzenia 15 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTEGRAL Slovakia
Odborárska 23
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 570 347 €
Zysk 3 799 €
Kapitał 1 829 360 €
Kapitał własny 930 127 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244632391, +421244632415, +421244632416
Nr(y) faksu 0244632391
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 874,487
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 128,900
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 70,000
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 70,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 50,726
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 50,726
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 8,174
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 8,174
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 744,637
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 355,662
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,024
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 347,638
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 68,854
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 68,854
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 274,004
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 274,004
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 274,004
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 46,117
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,965
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 43,152
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 950
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 950
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 874,487
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 685,805
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 106,127
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 106,127
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 569,240
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,039,700
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -470,460
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,799
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 188,682
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 104,141
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 100,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,141
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 68,183
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,418
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,418
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,664
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,623
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,019
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,424
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,035
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,358
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,358
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 563,197
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 570,347
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 13,641
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 549,556
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,120
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 569,588
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 53,652
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,256
D. Usług (účtová grupa 51) 258,132
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 183,782
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 132,821
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 47,139
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,822
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 325
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 113,589
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 113,589
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -55,019
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,871
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 759
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 238,157
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,727
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 93
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 93
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 7,634
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,807
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 675
2. Pozostałe koszty (562A) 675
O. Walutowe straty (563) 261
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 871
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 5,920
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,679
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,799
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016