Utwórz fakturę

B.P.LUX Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy B.P.LUX Slovakia
PIN 35735163
TIN 2020229112
Numer VAT SK2020229112
Data utworzenia 16 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B.P.LUX Slovakia
Bajkalská 41
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 113 159 €
Zysk -2 936 €
Kapitał 25 635 €
Kapitał własny 224 €
Dane kontaktowe
E-mail bplux@nextra.sk
Telefon(y) 0255565605
Telefon(y) kom. +421903401860
Nr(y) faksu 0255572514
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 35,891
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,647
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,647
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,647
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 20,899
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,941
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,941
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,748
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,450
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,450
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 298
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 43
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 43
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,167
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 212
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,955
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 345
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 345
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 35,891
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,712
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,819
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 6,819
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -13,235
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -13,235
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,936
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,075
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,545
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,545
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 31,928
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 14,321
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,321
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,789
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 954
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 973
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,968
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,923
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 271
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 271
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,331
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 528
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 528
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 106,233
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 113,159
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 106,232
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,700
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,227
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 112,424
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 49,723
D. Usług (účtová grupa 51) 26,730
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 31,157
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 22,668
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,714
4. Koszty społeczne (527, 528) 775
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 567
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,186
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,186
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 735
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 29,779
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,504
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) -124
2. Pozostałe koszty (562A) -124
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,624
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,503
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,768
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,168
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,168
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,936
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015