Utwórz fakturę

Hydropol - Rudolf Polák - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.11.2015
Basic information
Nazwa firmy Hydropol - Rudolf Polák
PIN 35735279
TIN 2020269394
Numer VAT SK2020269394
Data utworzenia 11 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Hydropol - Rudolf Polák
Rajská 1
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 592 000 €
Zysk 122 828 €
Kapitał 1 798 333 €
Kapitał własny 1 699 798 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252635801, +421252635802, +421252635803
Telefon(y) kom. +421903701536
Date of updating data: 04.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,775,881
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,177,011
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,177,011
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 928,988
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 189,312
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,123
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 910
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 33,678
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 596,466
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 142
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 142
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 170,384
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 146,535
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 146,535
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 23,849
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 41,021
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 41,021
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 384,919
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 260,904
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 124,015
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,404
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,397
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 7
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,775,881
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,635,012
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 700
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,504,484
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,514,061
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -9,577
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 122,828
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 103,131
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,230
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,134
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,096
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 88,473
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 30,696
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,696
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,233
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,925
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,619
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,428
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,428
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 37,738
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 37,738
Date of updating data: 04.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 594,065
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 592,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 591,775
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 225
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 434,782
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 39,013
D. Usług (účtová grupa 51) 149,084
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 168,064
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 122,612
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 42,274
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,178
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,454
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 51,669
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 51,669
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 18,616
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,882
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 157,218
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 403,678
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,065
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 1,859
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 1,859
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 13
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 193
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,566
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
O. Walutowe straty (563) 7
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 579
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 979
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 499
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 157,717
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 34,889
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 35,634
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -745
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 122,828
Date of updating data: 04.11.2015
Date of updating data: 04.11.2015