Utwórz fakturę

Optifin Invest - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Optifin Invest
PIN 35735457
TIN 2020269570
Numer VAT SK2020269570
Data utworzenia 17 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Optifin Invest
Rusovská cesta 1
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 142 500 €
Zysk 16 880 494 €
Kapitał 208 243 920 €
Kapitał własny 136 061 607 €
Dane kontaktowe
E-mail cambalova@optifininvest.sk
Telefon(y) 0220634444, 0220634443
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 197,244,135
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 177,998,082
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,102,406
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 981,536
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 120,870
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 31,491,440
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,273,896
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 8,747,760
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,358,722
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 59,698
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 8,051,364
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 145,404,236
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 137,099,338
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 6,142,385
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 599,491
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 1,563,022
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,104,393
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 30
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 23
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 7
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,125,993
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,125,993
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,960,261
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,532,958
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,532,958
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 8,165,064
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 2,599,806
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 343,677
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,318,756
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,109
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,954
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,155
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 141,660
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 83,060
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 37,056
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 21,544
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 197,244,135
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 138,192,921
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 4,000,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 4,000,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 400,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 400,000
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 85,503,831
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 82,357,047
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 3,146,784
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 31,408,596
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 31,408,596
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,880,494
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,959,720
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,990,165
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 4,941,328
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 4,941,328
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 463,060
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,615,133
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 3,970,644
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 6,844,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 22,484,323
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,760,842
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,760,842
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 8,475,041
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 24,544
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 44,882
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 34,334
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 273,097
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,871,583
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 134,355
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 131,333
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,022
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,506,877
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 91,494
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 91,494
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 31,001,261
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,142,500
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 10,483
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,784,773
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,723
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,336,521
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,632,853
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 10,483
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 167,162
D. Usług (účtová grupa 51) 3,304,138
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,484,394
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,126,250
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 23,007
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 317,118
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,019
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,796
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 798,298
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 798,298
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 39,772
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,658,829
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,156,981
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,490,353
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,313,473
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26,209,555
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 50,104
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 25,140,794
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 25,140,794
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,005,912
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1,005,106
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 806
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,745
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 10,000
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,574,259
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 50,104
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,467,421
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 400,293
2. Pozostałe koszty (562A) 1,067,128
O. Walutowe straty (563) 921,563
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 135,171
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 23,635,296
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 17,144,943
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 264,449
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 261,568
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,880,494
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015