Utwórz fakturę

CODES CREATIVE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.08.2016
Basic information
Nazwa firmy CODES CREATIVE
PIN 35735538
TIN 2020269317
Numer VAT SK2020269317
Data utworzenia 17 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CODES CREATIVE
Medená 23
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 281 259 €
Zysk -4 430 €
Kapitał 443 654 €
Kapitał własny 371 972 €
Dane kontaktowe
E-mail codes@codes.sk
Telefon(y) 0253413935
Telefon(y) kom. 0903431128
Nr(y) faksu 0253416465
Date of updating data: 09.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 644,302
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 457,125
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 82,125
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 9,933
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 71,492
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 700
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 375,000
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 375,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 179,877
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 103,220
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 88,817
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,817
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,290
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 113
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 76,657
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,949
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 58,708
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,300
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,300
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 644,302
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 429,046
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 426,173
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 426,173
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,430
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,179
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 921
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 921
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 37,133
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 25,018
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,018
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,617
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,818
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,680
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,125
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,125
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 175,077
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 175,077
Date of updating data: 09.08.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 281,259
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 264,053
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,206
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 283,951
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 22,668
D. Usług (účtová grupa 51) 166,023
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 61,267
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 43,965
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,419
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,883
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 363
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33,628
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33,628
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,692
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 75,362
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,878
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 2,055
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 2,055
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 812
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,134
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,134
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,256
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,948
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 482
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 482
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,430
Date of updating data: 09.08.2016
Date of updating data: 09.08.2016