Utwórz fakturę

HOTEL SENEC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.02.2016
Basic information
Nazwa firmy HOTEL SENEC
PIN 35735953
TIN 2020229244
Numer VAT SK2020229244
Data utworzenia 18 grudzień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba HOTEL SENEC
Hattalova 12/a
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 073 230 €
Zysk 414 413 €
Kapitał 6 249 856 €
Kapitał własny 489 481 €
Dane kontaktowe
E-mail office@hotelsenec.sk
Telefon(y) 0245927255
Date of updating data: 17.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,285,339
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,901,475
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 841
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 841
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,898,018
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 44,860
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,589,460
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 238,483
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 16,309
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 8,906
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,616
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,616
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 370,900
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 43,532
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 39,648
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,884
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 282,247
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 251,270
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 251,270
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 23,661
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,316
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 45,121
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,766
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 33,355
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 12,964
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,828
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 10,136
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,285,339
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 903,026
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,427,331
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,427,331
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 124,037
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 124,037
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -2,384
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -2,384
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,060,371
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,060,371
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 414,413
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,381,774
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 186,685
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 51,869
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,945
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 132,871
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 2,976,063
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,040,298
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 328,653
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 328,653
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 280,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 38,233
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 179,701
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 50,366
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 163,345
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 34,728
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 34,728
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 144,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 539
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 70
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 469
Date of updating data: 17.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,391,761
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,073,230
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 39,112
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,352,649
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 23,313
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 658,156
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,501,044
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 32,476
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 654,668
D. Usług (účtová grupa 51) 542,652
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 906,578
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 650,382
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 225,105
4. Koszty społeczne (527, 528) 31,091
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 33,241
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 307,789
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 307,789
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,070
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,570
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 572,186
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,185,278
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,530
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,521
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 32,615
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 26,540
2. Pozostałe koszty (562A) 26,540
O. Walutowe straty (563) 845
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,230
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -31,085
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 541,101
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 126,688
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 123,806
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 414,413
Date of updating data: 17.02.2016
Date of updating data: 17.02.2016