Utwórz fakturę

GBM Europe - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GBM Europe
PIN 35735996
TIN 2020269438
Numer VAT SK7020001021
Data utworzenia 11 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GBM Europe
Trnavská cesta 74A
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 222 629 €
Zysk 64 971 €
Kapitał 4 804 142 €
Kapitał własny 2 379 461 €
Dane kontaktowe
E-mail brano@gbmslovakia.sk
Telefon(y) 0262240030, 0258101710
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,449,245
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,540,122
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 52,950
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 30,795
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 22,155
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 367,374
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 79,523
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 242,049
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 38,601
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 7,201
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,119,798
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,078,306
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 41,492
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 903,231
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 130,854
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 44,085
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 86,769
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 4,329
8. Podatek odroczony należności (481A) 4,329
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 726,265
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 382,458
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 382,458
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ -91,300
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 407,166
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,941
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 26,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 41,783
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 612
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 41,171
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,892
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,892
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,449,245
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,441,079
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 38,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 38,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,819
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,819
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,334,089
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,334,089
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 64,971
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,008,166
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,479
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 928
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,551
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 175,874
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 38,085
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,085
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 111,102
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,258
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,429
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 534,813
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 294,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,069,719
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,222,629
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,060,237
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,482
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 94,426
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 58,484
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,095,843
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,621,372
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 48,452
D. Usług (účtová grupa 51) 87,193
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 118,914
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 85,370
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 29,766
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,778
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,828
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 65,631
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 65,631
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,143
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,020
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 149,290
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 126,786
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 312,702
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,453
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 14,451
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 62,217
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 31,839
2. Pozostałe koszty (562A) 31,839
O. Walutowe straty (563) 12,654
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 17,724
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -47,764
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 79,022
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 14,051
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 14,051
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 64,971
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35735996 TIN: 2020269438 Numer VAT: SK7020001021
 • Zarejestrowana siedziba: GBM Europe, Trnavská cesta 74A, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 grudzień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dušan Karlik Mliekárenská 9 Bratislava 821 09 11.12.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dušan Karlik 27 667 € (83.3%) Mliekárenská 9 Bratislava 821 09
  Michal Baričák 5 533 € (16.7%) Mliekárenská 11 Bratislava 821 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.11.2014Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.06.2013Zrušeny spoločníci:
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 11.12.1997
   17.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Dušan Karlik Mliekárenská 9 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 11.12.1997
   16.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Karlik Mliekárenská 9 Bratislava 821 09
   26.05.2011Nové sidlo:
   Trnavská cesta 74A Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 11.12.1997
   25.05.2011Zrušené sidlo:
   Rožňavská 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Vachálek Zámocká 30 Bratislava 811 01
   12.02.2010Nové obchodné meno:
   GBM Europe s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Michal Baričák Mliekárenská 11 Bratislava 821 09
   11.02.2010Zrušené obchodné meno:
   GBM Slovakia, spol.s.r.o.
   29.10.2008Nové sidlo:
   Rožňavská 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Dušan Karlik Mliekárenská 9 Bratislava 821 09
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Karlik Mliekárenská 9 Bratislava 821 09
   Peter Vachálek Zámocká 30 Bratislava 811 01
   28.10.2008Zrušené sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava
   27.06.2006Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   26.06.2006Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04
   18.05.2001Nové obchodné meno:
   GBM Slovakia, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04
   17.05.2001Zrušené obchodné meno:
   GB MUSIC, spol.s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Oravská 4 Bratislava 821 09
   08.03.2000Noví spoločníci:
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava
   07.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava
   20.11.1998Nové sidlo:
   Oravská 4 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava
   19.11.1998Zrušené sidlo:
   Vysoká 15 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava
   11.12.1997Nové obchodné meno:
   GB MUSIC, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 15 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj použitých hudobných nástrojov a ich príslušenstva
   Noví spoločníci:
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava