Utwórz fakturę

BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.03.2016
Basic information
Nazwa firmy BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA
PIN 35736046
TIN 2020269702
Numer VAT SK2020269702
Data utworzenia 19 grudzień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA
Kopčianska 92
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 153 333 786 €
Zysk 9 183 341 €
Kapitał 51 254 248 €
Kapitał własny 29 564 461 €
Dane kontaktowe
E-mail budamar@budamar.sk
Telefon(y) 0258312111, 0258312105
Nr(y) faksu 0258312110
Date of updating data: 07.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 56,658,880
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,708,563
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 101,792
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 101,792
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 826,428
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,492
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 640,887
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 142,199
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 36,850
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 12,780,343
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 12,780,177
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 166
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 42,863,921
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,073
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,073
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 33,674,107
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 21,629,574
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,629,574
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,022,293
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 22,240
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,188,741
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,477
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,184,264
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 86,396
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 86,396
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 56,658,880
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,710,896
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,193
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,193
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,639
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 5,480,025
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 5,480,025
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 19,007,698
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 19,007,698
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,183,341
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,947,948
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,423,811
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,764
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,410,047
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 21,218,807
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 21,199,469
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,199,469
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,208
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,676
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,454
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 305,330
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 286,354
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 18,976
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 36
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 36
Date of updating data: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 153,273,947
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 153,333,786
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 153,273,947
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 27,534
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,305
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 141,519,142
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 104,871
D. Usług (účtová grupa 51) 139,101,803
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,019,133
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,483,796
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 140,992
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 364,089
4. Koszty społeczne (527, 528) 30,256
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 41,402
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 168,517
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 168,777
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -260
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 20,477
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -26,223
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 89,162
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,814,644
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14,067,273
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 483,092
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11,992
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11,992
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 471,099
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 506,644
O. Walutowe straty (563) 485,943
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 20,701
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -23,552
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,791,092
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,607,751
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,467,565
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 140,186
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,183,341
Date of updating data: 07.03.2016
Date of updating data: 07.03.2016