Utwórz fakturę

KMHT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.06.2016
Basic information
Nazwa firmy KMHT
PIN 35736071
TIN 2021374300
Numer VAT SK2021374300
Data utworzenia 19 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KMHT
Niklova 4346/0
92600
Sereď
Financial information
Sprzedaż i dochody 23 784 €
Zysk -75 775 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 075075943731, 075943731075943731
Date of updating data: 17.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 759,913
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 592,579
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 592,579
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 592,579
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 151,160
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 667
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 667
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 144,248
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,133
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,133
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 24,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,115
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 103,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,245
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,649
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 596
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16,174
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 16,174
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 759,913
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -71,150
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,000
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -2,500
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -2,500
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,875
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 731
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,606
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -75,775
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 831,063
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 831,063
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 823,475
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 823,475
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,050
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 300
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 208
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,030
Date of updating data: 17.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,784
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 23,784
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,609
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,174
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 98,333
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 29,551
D. Usług (účtová grupa 51) 11,883
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 578
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 428
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 150
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 53,871
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 53,871
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,450
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -74,549
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -33,824
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 266
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 266
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -266
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -74,815
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -75,775
Date of updating data: 17.06.2016
Date of updating data: 17.06.2016