Utwórz fakturę

Kláštorná - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.09.2015
Basic information
Nazwa firmy Kláštorná
PIN 35736216
TIN 2021373090
Numer VAT SK2021373090
Data utworzenia 23 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Kláštorná
Jantárová 30
04001
Košice
Financial information
Sprzedaż i dochody 418 705 €
Zysk -1 031 444 €
Kapitał 10 477 671 €
Kapitał własny 3 668 417 €
Dane kontaktowe
Nr(y) faksu 0434212613
Date of updating data: 18.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,672,776
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,863,094
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,573,341
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,236
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 3,569,105
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,289,753
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 136,653
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,833,347
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,281,169
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 38,584
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 807,624
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 99,707
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 67,664
3. Produkty (123) - /194/ 20,360
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 11,683
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 707,357
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 699,626
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 699,626
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 3,566
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,165
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 560
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 560
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,058
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,058
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,672,776
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,636,974
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,638,785
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,638,785
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 923
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 923
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,971,290
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 98,153
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,069,443
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,031,444
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,959,678
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 200
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 200
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,052,521
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,644,131
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,644,131
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,877
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 86,079
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 75,022
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,230,376
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,036
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,593
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,593
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,204,147
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,693,217
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,076,124
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 1,076,124
Date of updating data: 18.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 194,812
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 418,705
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 17,618
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 112,852
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,638
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -21,654
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 76,271
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 231,980
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,422,630
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 19,342
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 108,333
D. Usług (účtová grupa 51) 115,827
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 272,228
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 178,307
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 62,421
4. Koszty społeczne (527, 528) 31,501
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,069
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 601,938
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 601,938
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 34,390
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 164,219
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 98,284
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,003,925
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -133,048
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 22
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 26,581
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,085
2. Pozostałe koszty (562A) 13,085
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 13,494
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -26,559
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,030,484
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,031,444
Date of updating data: 18.09.2015
Date of updating data: 18.09.2015