Utwórz fakturę

Bytkomfort - BA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.01.2016
Basic information
Nazwa firmy Bytkomfort - BA
PIN 35736275
TIN 2020269493
Numer VAT SK2020269493
Data utworzenia 19 grudzień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Bytkomfort - BA
Železničiarska 13
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 296 853 €
Zysk 5 743 €
Kapitał 148 744 €
Kapitał własny 107 267 €
Dane kontaktowe
E-mail office@bytkomfort-ba.sk
Telefon(y) 0257106111
Telefon(y) kom. +421902950022, +421902950024, +421902950025, +421902950027, +421902950028, +421911328096
Nr(y) faksu 0257106110
Date of updating data: 27.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 154,622
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,614
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,769
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,769
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,845
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,190
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,655
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 141,983
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,149
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,149
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 46,532
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 31,346
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,346
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 15,186
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 94,302
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,660
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 92,642
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,025
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,850
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 175
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 154,622
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104,084
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 99,600
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 99,600
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 20,012
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 20,012
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -21,271
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -21,271
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,743
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,394
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,996
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,996
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 2,285
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 2,285
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 38,544
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 14,401
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,401
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,846
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,222
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 795
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,280
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,569
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,368
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,201
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,144
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,144
Date of updating data: 27.01.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 296,853
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 296,588
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 265
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 293,889
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,798
D. Usług (účtová grupa 51) 92,118
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 171,271
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 109,994
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 5,975
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 40,562
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,740
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 452
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,152
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,152
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -4,007
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,105
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,964
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 188,672
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,554
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9,554
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 9,554
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,665
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,665
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 7,889
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,853
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,110
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,643
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,467
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,743
Date of updating data: 27.01.2016
Date of updating data: 27.01.2016