Utwórz fakturę

JELL J.I. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.01.2016
Basic information
Nazwa firmy JELL J.I.
PIN 35736810
TIN 2020229486
Numer VAT SK2020229486
Data utworzenia 08 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JELL J.I.
Koperníkova 14
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 114 114 €
Zysk 1 587 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243637484
Date of updating data: 29.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 29,515
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 980
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 980
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 980
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 27,876
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,720
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,420
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,420
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 300
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,156
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 24,920
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,236
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 659
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 659
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 29,515
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,082
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,195
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,195
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,587
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,602
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 56
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 56
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 5,165
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,381
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,991
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,991
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 577
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 447
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,366
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 831
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 93
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 738
Date of updating data: 29.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 114,114
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 114,114
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 107,251
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,561
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,302
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 110,214
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 41,443
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,349
D. Usług (účtová grupa 51) 35,392
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,055
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,276
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,657
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,122
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 457
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,184
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,184
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 43
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,291
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,900
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 23,628
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,401
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 289
2. Pozostałe koszty (562A) 289
O. Walutowe straty (563) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,106
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,401
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,499
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 912
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 912
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,587
Date of updating data: 29.01.2016
Date of updating data: 29.01.2016