Utwórz fakturę

SERVIS KORATEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SERVIS KORATEX
PIN 35737221
TIN 2020253785
Numer VAT SK2020253785
Data utworzenia 08 styczeń 1998
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SERVIS KORATEX
Krajinská 30
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 327 930 €
Zysk -522 €
Dane kontaktowe
E-mail koratex@koratex.sk
Telefon(y) 0249104444
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,700,167
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,654,323
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,654,323
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 937,104
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,712,841
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 4,378
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 45,844
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,040
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,040
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,040
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 31,804
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 31,804
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,700,167
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 457,565
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 384,784
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 384,784
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 26,627
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,340
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,340
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 44,336
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 44,336
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -522
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,242,602
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 124,992
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,117,610
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 25,632
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,632
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,075,256
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,397
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,325
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 327,930
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 327,930
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 327,930
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 327,189
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 58,823
D. Usług (účtová grupa 51) 13,338
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 24,825
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 225,199
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 225,199
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,004
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 741
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 255,769
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 303
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 303
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -303
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 438
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -522
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015