Utwórz fakturę

UNIVERSAL TRADING BLK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.05.2016
Basic information
Nazwa firmy UNIVERSAL TRADING BLK
PIN 35737531
TIN 2021379514
Numer VAT SK2021379514
Data utworzenia 13 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNIVERSAL TRADING BLK
Haburská 49/A
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 339 326 €
Zysk 16 263 €
Date of updating data: 02.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 821,333
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 424,201
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 424,201
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 243,348
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 35,853
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 145,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 396,078
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 388,163
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 207
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 207
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 66,012
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 321,944
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,915
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,932
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,983
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,054
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,054
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 821,333
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 152,082
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 670
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 670
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 128,510
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 128,510
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,263
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 669,251
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 30,067
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 184
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 29,883
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 638,834
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 427,534
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 427,534
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 320
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 341
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 376
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 429
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 209,834
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 350
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 350
Date of updating data: 02.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,354,265
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,339,326
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,338,941
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 385
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,324,661
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,119,333
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,402
D. Usług (účtová grupa 51) 161,998
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,192
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,146
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,208
4. Koszty społeczne (527, 528) 838
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 618
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,188
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,188
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,930
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,665
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 52,208
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,939
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 14,939
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 14,939
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,447
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,713
2. Pozostałe koszty (562A) 1,713
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,734
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 10,492
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 25,157
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,894
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,894
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,263
Date of updating data: 02.05.2016
Date of updating data: 02.05.2016