Utwórz fakturę

Dynatech - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Dynatech
PIN 35737581
TIN 2020269922
Numer VAT SK2020269922
Data utworzenia 13 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Dynatech
Hečkova 7461/10
83105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 839 947 €
Zysk 23 015 €
Dane kontaktowe
E-mail info@dynatech.sk
Telefon(y) 0248210610
Nr(y) faksu 0248210611
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 393,660
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 64,037
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 64,037
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 64,037
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 328,466
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 275,888
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 274,052
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 274,052
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,836
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 52,578
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 637
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 51,941
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,157
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,157
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 393,660
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 272,901
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 242,583
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 279,458
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -36,875
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,015
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 118,823
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 62
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 62
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 95,948
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 23,247
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,247
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,569
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,382
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,794
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,174
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,782
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,153
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,153
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 16,660
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,936
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,936
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 838,947
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 839,947
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 110
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 838,837
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 805,787
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 77
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,300
D. Usług (účtová grupa 51) 450,346
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 308,889
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 225,013
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 78,194
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,682
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,106
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 28,532
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 28,532
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,537
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 34,160
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 374,224
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,090
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 630
2. Pozostałe koszty (562A) 630
O. Walutowe straty (563) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,454
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,079
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 32,081
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,066
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,066
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 23,015
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015