Utwórz fakturę

GERUŠ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GERUŠ
PIN 35737646
TIN 2020211061
Numer VAT SK2020211061
Data utworzenia 13 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GERUŠ
Balkánska 111/110
85110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 85 171 €
Zysk 9 543 €
Dane kontaktowe
E-mail gerus@post.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 61,825
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,499
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,499
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,499
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 57,192
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 27,628
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 27,628
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,628
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,564
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 27,859
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,705
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 134
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 134
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 61,825
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,010
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,141
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,141
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 25,687
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 31,455
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,768
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,543
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,815
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 862
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 862
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 17,953
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 687
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 687
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 12,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 341
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 194
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,742
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -11
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 85,076
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 85,171
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 54,313
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,763
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 25,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 95
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 71,882
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,628
D. Usług (účtová grupa 51) 3,372
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,490
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,800
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,690
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 167
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 432
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 432
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 38,834
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,959
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,289
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 36,076
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 505
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 63
2. Pozostałe koszty (562A) 63
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 442
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -500
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,789
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,246
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,246
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,543
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015