Utwórz fakturę

HighChem - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HighChem
PIN 35737719
TIN 2021380174
Numer VAT SK2021380174
Data utworzenia 12 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HighChem
Leškova 11
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 859 825 €
Zysk 189 484 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252637868
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 970,563
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 95,252
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 7,078
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 7,078
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 88,174
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 88,174
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 874,825
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 244,584
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 190,598
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 190,598
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,986
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 630,241
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,481
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 626,760
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 486
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 486
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 970,563
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 888,816
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 692,029
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 762,070
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -70,041
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 189,484
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,747
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,633
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,633
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 65,722
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 25,755
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,755
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 36
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 25,826
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,792
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,313
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,362
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 10,362
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,030
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 767,860
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 859,825
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 767,860
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 91,965
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 616,099
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 37,581
D. Usług (účtová grupa 51) 182,104
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 299,645
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 220,412
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 73,717
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,516
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 340
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 94,709
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 94,709
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,720
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 243,726
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 548,175
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 47
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 47
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 47
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 415
O. Walutowe straty (563) 110
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 305
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -368
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 243,358
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 53,874
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 53,874
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 189,484
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015