Utwórz fakturę

TRIGEMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRIGEMA
PIN 35737841
TIN 2020211138
Numer VAT SK2020211138
Data utworzenia 13 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRIGEMA
Lenardova 12
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 892 801 €
Zysk 12 108 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.trigema.sk
Telefon(y) kom. +421903475677, +421903216944
Nr(y) faksu 0245644479
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 709,679
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 310,345
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 310,345
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 159,330
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 44,946
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 106,069
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 394,059
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,523
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 9,523
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 89,923
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 84,085
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,085
8. Podatek odroczony należności (481A) 5,838
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 101,861
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 100,908
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 100,908
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 953
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 192,752
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,896
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 189,856
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,275
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 5
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,270
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 709,679
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 590,316
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 570,905
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 870,521
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -299,616
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,108
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,363
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 86,196
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 83,299
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,897
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 2,247
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 2,247
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 27,047
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,402
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,402
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 821
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,232
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,646
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,857
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 89
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,873
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,036
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 837
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 869,360
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 892,801
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,786
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 866,573
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -584
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 23,258
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 768
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 881,212
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,292
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 195,704
D. Usług (účtová grupa 51) 534,520
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 91,120
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 65,812
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,283
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,025
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,837
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33,347
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33,347
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 372
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,016
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,589
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 159,517
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 125
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 125
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -109
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,480
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -628
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,883
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,511
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 12,108
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015