Utwórz fakturę

Prvá pezinská tehliarska - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Prvá pezinská tehliarska
PIN 35738006
TIN 2020203911
Numer VAT SK7020000438
Data utworzenia 09 styczeń 1998
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Prvá pezinská tehliarska
Mýtna 27
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 71 960 €
Zysk 319 012 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336412010
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,084,690
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,996,053
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 302,466
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 302,466
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 11,693,587
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 9,086,457
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 2,607,130
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,087,837
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,228,733
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 282,573
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 282,573
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 226,094
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 66
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 720,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 859,104
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,892
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 857,212
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 800
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 800
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,084,690
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,433,526
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 79,665
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 79,665
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 15,933
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 15,933
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 8,723,511
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 8,723,511
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 295,405
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 295,405
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 319,012
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,651,164
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,146,776
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 916,152
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 2,000,000
7. Długoterminowe weksle do zapłaty (478A) 230,624
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,504,388
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 316,228
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 315,728
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 500
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,182,360
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,481
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,319
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 71,960
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 71,960
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 71,960
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,106
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,220
D. Usług (účtová grupa 51) 3,821
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,029
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,636
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,636
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 400
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 38,854
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 65,919
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 311,790
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 305,635
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 305,635
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6,155
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6,155
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 27,982
O. Walutowe straty (563) 27,593
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 389
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 283,808
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 322,662
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,650
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,650
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 319,012
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015