Utwórz fakturę

ELPAM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELPAM
PIN 35738014
TIN 2020242510
Numer VAT SK2020242510
Data utworzenia 12 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELPAM
Nové záhrady I 11
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 793 266 €
Zysk 5 584 €
Dane kontaktowe
E-mail elba@elpam.sk
witryna internetowa http://www.elpam.sk
Telefon(y) +421248235361
Nr(y) faksu 0245257152
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 419,459
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 120,721
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 120,721
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 120,721
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 248,335
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 40,662
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 33,738
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,738
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,252
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 672
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 192
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 192
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 207,481
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 98
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 207,383
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 50,403
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 50,403
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 419,459
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 209,758
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 196,871
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 196,871
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,584
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 209,701
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -885
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -885
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 202,981
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 109,813
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109,813
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 61,464
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,003
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,140
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,597
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 27,964
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,605
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 7,605
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 793,098
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 793,266
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 13,415
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 779,683
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 168
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 778,526
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 253,939
D. Usług (účtová grupa 51) 429,871
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 48,804
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 35,088
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,881
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,835
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,799
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 39,611
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 39,611
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,198
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,304
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,740
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 109,288
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,286
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 702
2. Pozostałe koszty (562A) 702
O. Walutowe straty (563) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,578
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,274
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,466
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,584
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015