Utwórz fakturę

AXASOFT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Nazwa firmy AXASOFT
PIN 35738219
TIN 2020269691
Numer VAT SK2020269691
Data utworzenia 09 styczeń 1998
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba AXASOFT
Radničné nám. 4
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 34 349 630 €
Zysk 405 118 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.axasoft.eu
Telefon(y) +421243331583, +421248294242, +421248294201, +421248294214, +421248294263, +421248294308, +421243426841, +421243426840
Nr(y) faksu 0268277788, 0220682788
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,387,581
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,308,787
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 417,005
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 143,269
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 273,736
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,890,761
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,280,957
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,797,496
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 800,026
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 12,282
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,021
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,021
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,732,918
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 50,793
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,642
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 40,151
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,829,982
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,520,918
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 661,410
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,859,508
2. Wartość netto kontraktu (316A) 8,452
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 300,612
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 4,800
B.IV.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostki stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 4,800
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,847,343
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,518
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,842,825
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 345,876
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 264,639
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 81,237
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,387,581
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,817,606
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 796,800
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 796,800
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,241
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 159,360
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 159,360
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -562
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -562
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,453,649
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,453,649
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 405,118
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,461,879
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 673,347
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 23,619
11. Długoterminowe zobowiązania pochodne operacji (373A, 377A) 158,660
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 491,068
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 2,269,328
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,944,034
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,191,974
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,570
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,190,404
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 203,794
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 132,517
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 210,556
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 205,193
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 146,590
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 135,586
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 11,004
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 428,580
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 108,096
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 108,096
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 33,979,796
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 34,349,630
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 24,738,956
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,215,891
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 24,949
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 31,777
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 338,057
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,657,324
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 24,689,627
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 281,455
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 6,155
D. Usług (účtová grupa 51) 3,702,120
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,897,368
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,843,800
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 962,096
4. Koszty społeczne (527, 528) 91,472
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 35,174
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 574,818
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 574,818
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 11,033
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -49,346
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 508,920
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 692,306
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,300,439
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,037
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,897
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1,808
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 89
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 9,140
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 135,447
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 101,577
2. Pozostałe koszty (562A) 101,577
O. Walutowe straty (563) 3,399
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 2,400
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 28,071
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -124,410
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 567,896
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 162,778
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 176,379
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -13,601
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 405,118
Date of updating data: 25.01.2017
Date of updating data: 25.01.2017