Utwórz fakturę

BOIRON SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Nazwa firmy BOIRON SK
PIN 35738243
TIN 2020251882
Numer VAT SK2020251882
Data utworzenia 13 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BOIRON SK
Lamačská cesta 3/A
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 474 649 €
Zysk 15 373 €
Dane kontaktowe
E-mail boiron@boiron.sk
witryna internetowa http://www.boiron.sk
Telefon(y) +421259201811
Nr(y) faksu 0259201820
Date of updating data: 11.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,584,396
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 82,415
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 82,415
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 16,152
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 66,263
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,472,636
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 407,612
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 23,466
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 384,146
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 27,906
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 22,903
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,903
8. Podatek odroczony należności (481A) 5,003
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,035,848
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 931,013
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 931,013
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 100,835
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,270
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,270
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 29,345
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 29,345
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,584,396
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,117,238
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 406,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 406,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 40,948
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 40,948
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 654,917
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 654,917
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,373
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 467,158
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,601
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,601
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 430,923
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 218,501
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 218,501
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 150,240
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 30,008
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,711
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,444
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 34,634
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,369
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 27,265
Date of updating data: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,465,374
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,474,649
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,463,066
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,308
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,275
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,436,960
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,256,146
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 74,242
D. Usług (účtová grupa 51) 1,478,431
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 527,063
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 282,848
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 96,240
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 141,331
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,644
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,947
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 56,621
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 56,621
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,510
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 37,689
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 656,555
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 667
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 139
2. Pozostałe koszty (562A) 139
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 524
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -667
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 37,022
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 21,649
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 23,482
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,833
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 15,373
Date of updating data: 11.11.2016
Date of updating data: 11.11.2016