Utwórz fakturę

BOIRON SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.12.2015
Basic information
Nazwa firmy BOIRON SK
PIN 35738243
TIN 2020251882
Numer VAT SK2020251882
Data utworzenia 13 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BOIRON SK
Lamačská cesta 3/A
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 001 494 €
Zysk 383 466 €
Dane kontaktowe
E-mail boiron@boiron.sk
witryna internetowa http://www.boiron.sk
Telefon(y) +421259201811
Nr(y) faksu 0259201820
Date of updating data: 18.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,836,714
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 139,036
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 139,036
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 21,696
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 117,340
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,674,031
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 355,829
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 9,946
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 345,883
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 26,073
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 22,903
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,903
8. Podatek odroczony należności (481A) 3,170
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,290,898
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,085,594
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,085,594
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 201,178
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,126
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,231
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,231
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 23,647
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 23,647
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,836,714
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,401,865
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 406,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 406,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 40,947
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 40,947
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 571,452
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 571,452
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 383,466
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 434,849
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,129
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,129
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 293,363
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 203,522
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 203,522
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 38,631
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 18,462
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,729
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 140,357
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 109,357
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 31,000
Date of updating data: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,001,671
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,001,494
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,976,779
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 585
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,800
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,330
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,498,893
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,398,959
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 113,355
D. Usług (účtová grupa 51) 1,281,746
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 595,652
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 360,533
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 80,415
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 147,650
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,054
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,693
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 61,659
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 61,659
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,988
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,841
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 502,601
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,183,304
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 178
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 137
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 137
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 41
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 429
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 21
2. Pozostałe koszty (562A) 21
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 407
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -251
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 502,350
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 118,884
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 121,513
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,629
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 383,466
Date of updating data: 18.12.2015
Date of updating data: 18.12.2015