Utwórz fakturę

COTY SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.10.2016
Basic information
Nazwa firmy COTY SLOVENSKÁ REPUBLIKA
PIN 35738375
TIN 2020251596
Numer VAT SK2020251596
Data utworzenia 16 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba COTY SLOVENSKÁ REPUBLIKA
L.Dérera 18
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 586 226 €
Zysk -232 802 €
Dane kontaktowe
E-mail coty@coty.sk
Telefon(y) 0254793878, 0254793888
Nr(y) faksu 0254793878
Date of updating data: 21.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,634,166
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 260,273
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 256,250
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 256,250
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,023
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,023
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,311,086
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,689,618
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,681,098
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,681,098
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,520
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,621,468
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,785
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,616,683
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 62,807
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 62,807
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,634,166
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,352,076
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,126,577
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,126,577
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -232,802
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,986,242
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 715
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 715
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,764,555
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,472,806
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,472,806
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,993,424
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 36,674
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 25,227
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 234,901
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,523
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,220,972
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 424,603
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 796,369
Date of updating data: 21.10.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 17,586,226
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 17,575,756
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,033
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,437
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,744,004
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,160,491
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,175,514
D. Usług (účtová grupa 51) 7,687,001
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 789,972
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 561,705
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 205,140
4. Koszty społeczne (527, 528) 23,127
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,700
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 71,779
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 71,779
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 425
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -28,442
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,885,564
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -157,778
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,552,750
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,151
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 7,144
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 31,867
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,616
2. Pozostałe koszty (562A) 9,616
O. Walutowe straty (563) 16,297
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,954
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -24,716
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -182,494
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 50,308
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 50,308
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -232,802
Date of updating data: 21.10.2016