Utwórz fakturę

KARPATSKÁ LESNÍCKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.11.2016
Basic information
Nazwa firmy KARPATSKÁ LESNÍCKA
PIN 35738472
TIN 2020269878
Numer VAT SK2020269878
Data utworzenia 20 styczeń 1998
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba KARPATSKÁ LESNÍCKA
Tekovská Breznica 283/1
96652
Tekovská Breznica
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 158 075 €
Zysk 371 498 €
Kapitał 3 039 983 €
Kapitał własny -1 846 030 €
Dane kontaktowe
E-mail office@karpatskalesnickaspol.sk
Telefon(y) 0456861167, 0911882774
Telefon(y) kom. 0911882774
Date of updating data: 24.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,188,922
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,478,757
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,478,757
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,375,777
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 70,796
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 16,684
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 15,500
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 707,571
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 20,718
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,897
3. Produkty (123) - /194/ 17,821
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 594,972
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 548,922
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,216
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 522,706
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 45,337
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 713
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 86,258
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 86,258
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,623
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,082
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,541
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,594
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,437
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 157
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,188,922
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 541,123
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 78,615
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 78,615
A.II. Składki (412) 86,085
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,320
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,605
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,605
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 371,498
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 687,846
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 67,468
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 64,059
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 3,409
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 516,679
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 477,710
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 323,295
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,415
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,701
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 916
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,796
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32,556
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,670
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,670
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 102,029
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,959,953
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 10
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,959,943
Date of updating data: 24.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 991,877
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,158,075
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 500,000
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 424,917
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 66,960
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -6,601
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 51,862
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 120,937
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 739,851
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 100,464
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 55,701
D. Usług (účtová grupa 51) 409,972
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 33,591
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,505
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,105
4. Koszty społeczne (527, 528) 981
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,586
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 99,440
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 99,440
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 26,995
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,085
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,017
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 418,224
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 419,139
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,621
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 6,618
X.1. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych od podmiotów powiązanych (666A) 6,618
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 50,467
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 49,852
2. Pozostałe koszty (562A) 49,852
O. Walutowe straty (563) 34
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 581
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -43,846
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 374,378
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 371,498
Date of updating data: 24.11.2016
Date of updating data: 24.11.2016