Utwórz fakturę

TRASK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 31.05.2016
Basic information
Nazwa firmy TRASK
PIN 35738618
TIN 2021376962
Data utworzenia 19 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRASK
Astrová 46
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 886 €
Zysk 1 095 €
Kapitał 5 221 €
Kapitał własny 4 605 €
Dane kontaktowe
E-mail trask@trask.sk
Telefon(y) 0905630459, 0255562652
Telefon(y) kom. 0905630459
Nr(y) faksu 0255562652
Date of updating data: 31.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,038
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 152
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 152
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 152
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,705
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 150
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 150
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 150
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,555
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,847
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,708
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 181
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 181
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,038
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,358
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,292
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,292
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) 0
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,095
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 680
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 680
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 658
Date of updating data: 31.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,861
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 15,886
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,861
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 25
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,212
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,398
D. Usług (účtová grupa 51) 2,331
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 179
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 304
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 304
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,674
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,132
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 79
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 79
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -79
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,595
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 500
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 500
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,095
Date of updating data: 31.05.2016
Date of updating data: 31.05.2016